I detta avsnitt har vi sett tre filmer från Herschell Gordon Lewis: How to Make a Doll (1968), The Wizard of Gore (1970) och The Gore Gore Girls (1972).

Download: MP3